قطب منار دهلی
هند

قطب منار دهلی

قطب منار، مناره‌ای است در دهلی پایتخت هندوستان که 72/5 متر ارتفاع دارد و بلندترین بنای آجری دنیاست. این مناره بزرگ از مرمر و سنگهای سرخ ساخته شده است...