3 شب و 4 روز
ایر عربیا
دبی

1،448،000 تومان + 629 درهم

4 شب و 5 روز
ایر عربیا
دبی

4،830،000 تومان

2 شب و 3 روز
هواپیمایی ماهان
دبی

4،190،000 تومان

3 شب و 4 روز
هواپیمایی امارات
ابوظبی

2850 درهم + 3،230،000 تومان

5 شب و 6 روز
4 شب و 5 روز
ایر عربیا
دبی

3،499،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی عمان
بالی

7.110.000 تومان

5 شب و 6 روز
ایر عربیا
دبی

5،170،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
آگرا جیپور دهلی

5،260،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ترکیش
رم فلورانس ونیز پیزا

4.990.000 تومان + 2290 یورو