ویزای ایتالیا

درباره کشور ایتالیا ویزای توریستی ایتالیا جزء کدام دسته از ویزاها به شمار می آید؟ مدارک لازم جهت اخذ ویزای گردشگری ایتالیا قیمت و مدت زمان لازم برای صدور ویزا گردشگری ایتالیا

درباره کشور ایتالیا

ایتالیا یکی از کشور های زیبا و دیدنی جنوبی قاره اروپا است. در کنار سایر عرصه ها، ایتالیا یکی از پیشتازان صنعت گردشگری است و دلیل عمده آن تاریخ کهن و فرهنگ غنی این کشور است که هر ساله گردشگران بسیاری را به این سرزمین باستانی می کشاند. ایتالیا یکی از کشورهای عضو معاهده شینگن است بنابراین اخذ ویزا برای سفر به این کشور ضروری است.

ویزای توریستی ایتالیا جزء کدام دسته از ویزاها به شمار می آید؟

ویزای توریستی جز ویزاهای کوتاه مدت است و با داشتن این ویزا حداکثر به مدت سه ماه می توانید تنها در «ایتالیا» اقامت داشته باشید. شاید با خود فکر کنید با توجه به این که ایتالیا جز کشورهای هم پیمان با شینگن است پس خواهید توانست با داشتن ویزای ایتالیا به سایر کشور های عضو پیمان شینگن نیز سفر کنید اما این بر خلاف قانون است و مامورین مربوطه از ورود شما به خاک کشورشان جلو گیری می کنند. 

پس شما فقط قادر به دریافت ویزای توریستی به منظور اقامت ِیک روزه الی 90 روزه در ایتالیا و به قصد دیدن اماکن گردشگری و تاریخی این کشور خواهید بود.

  • ویزای تجاری
  •  ویزای پزشکی
  •  ویزای فرهنگی – ورزشی
  •  ویزای مقام‌های رسمی
  •  ویزای تحصیلی – تحقیقاتی
  •  ویزای افرادی که دارای همسر شهروند ایتالیا هستند
  •  ویزای ترانزیت فرودگاهی
  •  ویزای کودکان زیر سن قانونی

لازم به ذکر است که دریافت ویزا در غالب تورهای مسافرتی به ایتالیا بسیار ساده تر بوده و زمان کمتری نیاز دارد.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای گردشگری ایتالیا

 اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮر (اﻣﻀﺎء ﺷﺪه).

 اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

 ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و وﯾﺰاﻫﺎي 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺰاﻫﺎي ﺷﻨﮕﻦ

 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي (ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ)

 دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ 3/5 *5 /4، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و کاملا از رو ﺑﻪ رو ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ و ﺟﺪﯾﺪ

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر، روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ (آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﺮات) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از شرکت

 روي ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ، ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ و ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ

• در ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

     (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ)

• ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ (ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ) اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

• ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺴﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

 ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺤﺼﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر الزامی است

 ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎرت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽاﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

 ﭘﺮﯾﻨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻧﮑﯽ 3 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء (ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

• ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎبﺟﺎري ﯾﺎ ﺳﭙﺮده) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﻠﻎ 400،000،000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ (ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت)

• ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺴﺘﺮی و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ وﯾﺰاي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪارك دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

  در صورت درخواست ویزا از طریق خرید تور مسافرتی اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳت

قیمت و مدت زمان لازم برای صدور ویزا گردشگری ایتالیا

پس از تهیه مدارک مورد نیاز لازم است تا مدارکتان به سفارت ارائه شود که نیازمند گرفتن وقت مصاحبه از سفارت ایتالیا در بخش ویزا ست. اگر خودتان بخواهید شخصا برای دریافت ویزای خود اقدام کنید هم گرفتن وقت سفارت و ارائه مدارک و هم پروسه بررسی اولیه مدارکتان توسط سفارت حدود یک ماه به طول می انجامد. حتی ممکن است پاسخ سفارت به درخواست اخذ ویزای شما چندین هفته بعد به دستتان برسد. اما اگر از طریق مجموعه نادیا پرواز در غالب تور مسافرتی ایتالیا اقدام به دریافت ویزا کنید در مدت زمان کوتاهی ویزای شما صادر خواهد شد. 

 

ویزای توریستی ایتالیا نوع ویزا قیمت زمان تحویل
عادی 600 یورو 21 روز کاری

 

توضیحات تکمیلی

نادیا پرواز با 10 سال تجربه و با کادری متخصص و حرفه ای، قادر به اخذ ویزای کشورهای مختلف هم چون کشور های حوزه شنگن و مشترک المنافع I.C.S برای مسافران عزیز است. برای دریافت ویزای ایتالیا می توانید از تجربه همکاران ما در نادیا پرواز استفاده کنید و اخذ ویزای ایتالیا را به آنها بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 41579 تماس بگیرید.

سفارت ایتالیا در تهران 

 نشانی: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۷۹/۶۸

 تلفن: ۶-۶۶۷۲۶۹۵۵ (021)

 فکس: ۶۶۷۲۶۹۶۱

 صندوق پستی: 7863-11365

 وب‌سایت:  www.ambteheran.esteri.it

 زمان بندی تحویل گذرنامه ها به متقاضیان: روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و یکشنبه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ است.

.

نادیا پرواز سفر به سبک رویایی تو : 41579-021

فرم ارسال نظر

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

19.990.000 تومان + 495 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سوچی

19.990.000 تومان + 540 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

19.990.000 تومان + 495 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سوچی

19.990.000+ 520 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سوچی

19.990.000 تومان + 540دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

22.990.000 تومان + 495 دلار

ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

19.990.000 تومان + 495 دلار

7 شب و 8 روز
سنت پترز بورگ مسکو

19.990.000 تومان + 495 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

22.990.000 تومان + 495 دلار

7 شب و 8 روز
ایران ایرتور
سنت پترز بورگ مسکو

19.990.000 تومان + 495 دلار