ویزای ایتالیا

درباره کشور ایتالیا ویزای توریستی ایتالیا جزء کدام دسته از ویزاها به شمار می آید؟ مدارک لازم جهت اخذ ویزای گردشگری ایتالیا قیمت و مدت زمان لازم برای صدور ویزا گردشگری ایتالیا

درباره کشور ایتالیا

ایتالیا یکی از کشور های زیبا و دیدنی جنوبی قاره اروپا است. در کنار سایر عرصه ها، ایتالیا یکی از پیشتازان صنعت گردشگری است و دلیل عمده آن تاریخ کهن و فرهنگ غنی این کشور است که هر ساله گردشگران بسیاری را به این سرزمین باستانی می کشاند. ایتالیا یکی از کشورهای عضو معاهده شینگن است بنابراین اخذ ویزا برای سفر به این کشور ضروری است.

ویزای توریستی ایتالیا جزء کدام دسته از ویزاها به شمار می آید؟

ویزای توریستی جز ویزاهای کوتاه مدت است و با داشتن این ویزا حداکثر به مدت سه ماه می توانید تنها در «ایتالیا» اقامت داشته باشید. شاید با خود فکر کنید با توجه به این که ایتالیا جز کشورهای هم پیمان با شینگن است پس خواهید توانست با داشتن ویزای ایتالیا به سایر کشور های عضو پیمان شینگن نیز سفر کنید اما این بر خلاف قانون است و مامورین مربوطه از ورود شما به خاک کشورشان جلو گیری می کنند. 

پس شما فقط قادر به دریافت ویزای توریستی به منظور اقامت ِیک روزه الی 90 روزه در ایتالیا و به قصد دیدن اماکن گردشگری و تاریخی این کشور خواهید بود.

  • ویزای تجاری
  •  ویزای پزشکی
  •  ویزای فرهنگی – ورزشی
  •  ویزای مقام‌های رسمی
  •  ویزای تحصیلی – تحقیقاتی
  •  ویزای افرادی که دارای همسر شهروند ایتالیا هستند
  •  ویزای ترانزیت فرودگاهی
  •  ویزای کودکان زیر سن قانونی

لازم به ذکر است که دریافت ویزا در غالب تورهای مسافرتی به ایتالیا بسیار ساده تر بوده و زمان کمتری نیاز دارد.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای گردشگری ایتالیا

 اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮر (اﻣﻀﺎء ﺷﺪه).

 اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه (در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

 ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و وﯾﺰاﻫﺎي 3 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺰاﻫﺎي ﺷﻨﮕﻦ

 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي (ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ)

 دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ 3/5 *5 /4، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و کاملا از رو ﺑﻪ رو ﺑﺪون ﻋﯿﻨﮏ و ﺟﺪﯾﺪ

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر، روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ (آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﺮات) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از شرکت

 روي ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ، ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻄﺐ و ﮐﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ

• در ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

     (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺮ ﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ)

• ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ (ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ) اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻟﯿﺴﺖ 6 ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

• ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﻤﺴﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

 ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺤﺼﻞ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺮاي اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر الزامی است

 ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﮐﺎرت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽاﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

 ﭘﺮﯾﻨﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻧﮑﯽ 3 ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء (ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ) اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ

• ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ (ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎبﺟﺎري ﯾﺎ ﺳﭙﺮده) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺒﻠﻎ 400،000،000 رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮ (ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت)

• ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ 18 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺴﺘﺮی و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ وﯾﺰاي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ دارد ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪارك دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

  در صورت درخواست ویزا از طریق خرید تور مسافرتی اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳت

قیمت و مدت زمان لازم برای صدور ویزا گردشگری ایتالیا

پس از تهیه مدارک مورد نیاز لازم است تا مدارکتان به سفارت ارائه شود که نیازمند گرفتن وقت مصاحبه از سفارت ایتالیا در بخش ویزا ست. اگر خودتان بخواهید شخصا برای دریافت ویزای خود اقدام کنید هم گرفتن وقت سفارت و ارائه مدارک و هم پروسه بررسی اولیه مدارکتان توسط سفارت حدود یک ماه به طول می انجامد. حتی ممکن است پاسخ سفارت به درخواست اخذ ویزای شما چندین هفته بعد به دستتان برسد. اما اگر از طریق مجموعه نادیا پرواز در غالب تور مسافرتی ایتالیا اقدام به دریافت ویزا کنید در مدت زمان کوتاهی ویزای شما صادر خواهد شد. 

 

ویزای توریستی ایتالیا نوع ویزا قیمت زمان تحویل
عادی 600 یورو 21 روز کاری

 

توضیحات تکمیلی

سفارت ایتالیا در تهران 

 نشانی: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۷۹/۶۸

 تلفن: ۶-۶۶۷۲۶۹۵۵ (021)

 فکس: ۶۶۷۲۶۹۶۱

 صندوق پستی: 7863-11365

 وب‌سایت:  www.ambteheran.esteri.it

 زمان بندی تحویل گذرنامه ها به متقاضیان: روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و یکشنبه از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ است.

.

نادیا پرواز سفر به سبک رویایی تو : 41579-021

فرم ارسال نظر

3 شب و 4 روز
هواپیمایی آزال
باکو

4.195.000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
آگرا جیپور دهلی

5،260،000 تومان

6 شب و 7 روز
اطلس گلوبال
ارجان

7،990،000 تومان

5 شب و 6 روز
هواپیمایی ماهان
ایروان

159 دلار

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
آنتالیا

4،595،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ترکیش
رم فلورانس ونیز پیزا

4.990.000 تومان + 2290 یورو

5 شب و 6 روز
هواپیمایی ماهان
آنتالیا

3،995،000 تومان

6 شب و 7 روز
پگاسوس
آنتالیا

5،270،000 تومان

7شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
کوالالامپور

8،940،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
بانکوک

7.500.000 تومان + 112 دلار

2 شب اقامت در هتل 3 ستاره وکیل
9 به 12 فروردین
شیراز

580،000 تومان

1 شب اقامت در خانه بوم گردی طرق
10 به 12 فروردین
اصفهان

265،000 تومان

2 شب
13 به 16 فروردین
خوزستان

360،000 تومان

1 شب اقامت در کمپ احمد
8 به 9 فروردین - 14 به 15 فروردین
آران بیدگل

220،000 تومان

2 شب اقامت در هتل 3 ستاره عجم
6 به 9 فروردین
استان گلستان

480،000 تومان

2 شب اقامت (یک شب طبس، یک شب خور)
3 به 6 فروردین
طبس

460،000 تومان

1 شب اقامت در خانه های بومگردی مهرجان
28 تا 13 فروردین هرشب
روستای مهرجان

235،000 تومان

1 شب و دو روز اقامت در سوئیت های رو به جنگل
5 به 7 فروردین
استان گیلان

260،000 تومان